Obchodné podmienky Všeobecné obchodné podmienky ARC International s. r. o.

(ďalej len ako „všeobecné obchodné podmienky“) Predávajúcim sa v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok označuje spoločnosť Internet ARC International s. r. o. , so sídlom Výpalisko 65, 940 82 Nové Zámky, IČO: 44 490 437, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 23717/N (ďalej len ako „predávajúci“).

Kontakty:    eshop@arc-slovakia.sk
                  info@arc-slovakia.sk
Zákaznícka linka: 035/6444 800 alebo 0917 218 717

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj

Staničná 9, 949 01 Nitra

Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor

Tel. č. 037/7720 001 - 034

Fax. č. 037/7720 024

nr@soi.sk

 

 1. Tovar je možné vyberať prehliadaním katalógu na týchto našich webových stránkach www.arc-slovakia.sk, s pomocou operátora na linke 035/6444 800 alebo 0917 218 717 (Po – Pia: 8:00 – 15:00) alebo v našej kamennej predajni.
 2. Pri objednávaní cez internet uveďte, prosím, nasledujúce údaje:
 • Ak nakupujete ako spotrebiteľ, t.j. ako fyzická osoba, ktorá nekoná pri uzatváraní zmluvy na diaľku v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, uveďte meno a priezvisko, adresu. Súčasne uveďte Vaše telefónne číslo a e-mail.
 • Ak nakupujete v súvislosti s Vašou podnikateľskou činnosťou, uveďte tiež obchodné meno, IČ, DIČ a miesto podnikania alebo sídlo
 1. Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Detaily objednávky a predpokladaný termín dodania tovaru až ku kupujúcemu s vami dohodneme e-mailom. Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.
 2. Doručenie potvrdenia o prijatí objednávky zo strany predávajúceho neznamená uzavretie kúpnej zmluvy. Po doručení potvrdenia o prijatí objednávky dochádza k overeniu dostupnosti tovaru zo strany predávajúceho a kúpna zmluva je uzavretá až záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailového potvrdenia, že je tovar pripravený na vyzdvihnutie, resp., že bol expedovaný.
 3. Predávajúci je povinný splniť objednávku a dodať kupujúcemu tovar v lehote najneskôr do 30 dní. Tovar však obvykle expedujeme do 2 pracovných dní. Dodanie tovaru uskutočňujeme počas pracovných dní od 9:00 – 18:00, o presnom dni expedície a dodanie tovaru vás budeme informovať e-mailom.
 4. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené tretím stranám, resp. okruhu príjemcov uvedeným v bode 24.23.
 5. Pri preberaní tovaru Vám doručíme doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Doklad o prebratí tovaru je zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH Vám bude odoslaný v deň dodania tovaru formou e-mailu. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo ak sa:

a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

 1. Predávajúci je oprávnený      odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo      ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil      výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu      splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov      vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od      neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote      určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je      uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti      okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar      dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a      to prevodom na účet určený kupujúcim.
 2. Kupujúci je oprávnený aj bez      uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.      Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným      spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode.      Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť      predávajúcemu. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u      predávajúceho v listinnej podobe alebo emailom na adrese eshop@arc-slovakia.sk      spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy.      Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy. Ak sa takto      rozhodnete, zašlite nám spolu s tovarom Vami podpísané písomné prehlásenie      o odstúpení od zmluvy s uvedením Vášho mena a priezviska, Vašej adresy,      čísla objednávky, dátumu objednania a čísla účtu pre finančné      vysporiadanie.
 3. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy,      zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od      ktorej kupujúci odstúpil.
 4. Tovar zašlite spolu s dokladom      o kúpe najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy späť poštou na  adresu ARC International s. r. o., Výpalisko      65, 940 82 Nové Zámky. Kupujúci je odstúpením od zmluvy povinný doručiť      predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie,      nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný. Odporúča sa      tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Po platnom      odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré      kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy,      najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však      nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil      iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný      predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na      doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný      spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do      14 kalendárnych dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie      kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým      spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo      kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v      súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky..
 5. V prípade, že kupujúci odstúpi      od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený      alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku      takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania      potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči      kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a      uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od      kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto      skutočnosti upovedomený.
 6. V prípade, že kupujúci odstúpi      od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený      alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu hodnotu, o ktorú      sa znížila hodnota tovaru v skutočnej výške, náklady, ktoré vznikli      predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného      stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru.

Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu všeobecných obchodných podmienok predávajúcemu uhradiť náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

 1. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť      kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar (spolu so všetkými platbami,      ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane      nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov) v      lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od      zmluvy predávajúcemu. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu cenu      zaplatenú za príslušný tovar pred tým, ako mu bol tovar od kupujúceho      spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a pod. doručený alebo kým      kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru spolu s príslušenstvom vrátane      dokumentácie a pod. späť predávajúcemu.
 2. Pri odstúpení od zmluvy      kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe      poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy      kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho      povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Priame náklady spojené s      vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných      informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od      veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie      tovaru a od cien za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje      služby vo výške od 2,- EUR do 150,- EUR.
 3. V prípade, ak kupujúci nesplní      niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa týchto Všeobecných      obchodných podmienok, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a      predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa týchto      Všeobecných obchodných podmienok kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu      nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

17. Kupujúci (Spotrebiteľ) nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

           a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

           b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

           c) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

           d) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

           e) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 1. Kúpna cena tovaru Vám bude vždy      potvrdená v spresnení objednávky e-mailom. Kupujúci potvrdzuje, že bol      oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.
 2. Všetky ceny za tovar a služby a      všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky      akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je      uvedené inak. Bežná cena znamená cenu tovaru, za ktorú predmetný tovar      ponúkame bez zohľadnenia celkových možných bonusov, marketingových kampaní      na podporu predaja a iných zľavových akcií alebo cenu nezáväzne doporučenú      výrobcom či distribútorom, pričom bude zobrazená vždy tá cena, ktorá      lepšie odzrkadľuje cenovú hladinu daného výrobku v danom čase na trhu.

20. Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom.

 • Ak Tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je Tovar Kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale, je Kupujúci oprávnený Tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia Kupujúceho.
 • V prípade, že sa po prevzatí Tovaru Kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby Tovaru, môže Kupujúci uplatniť svoju Reklamáciu. Pri výrobkoch, ktoré na svoje fungovanie využívajú akumulátor, resp. rôzne druhy batérií, sa bežné opotrebenie akumulátora, resp. batérie, nepovažuje za vadu tohto výrobku, nakoľko sa tu jedná o súčasti výrobkov, ktoré bežným používaním prirodzene strácajú svoju životnosť. 
 • Dĺžka záručnej doby pre kupujúcich, ktorí sú spotrebiteľmi v zmysle článku 1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov, odsek 3, bod 1.i., sa riadi platnými ustanoveniami Zákona, trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá; odporúčame tovar poistiť.
 • Dĺžka záručnej doby pre kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľmi v zmysle článku 1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov, odsek 3, bod 1.i., trvá 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá; odporúčame tovar poistiť.
 • Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.
 • V prípade reklamácie Predávajúci nezodpovedá za stratu dát, respektíve za škodu spôsobenú stratou dát, ktoré boli uložené v zariadení. Kupujúci si je povinný pred reklamáciou dáta sám zálohovať.
 • Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ - kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ - kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 • Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť závadnú vec za nezávadnú, ak to spotrebiteľovi - kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 • Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ - kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi - kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ - kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ - kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 • Predávajúci poučil spotrebiteľa - kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod 1. tohto článku) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod 2. tohto článku) tak, že umiestnil tento Reklamačný poriadok na príslušnej podstránke elektronického obchodu Predávajúceho a spotrebiteľ - kupujúci mal možnosť si ho prečítať v čase pred odoslaním objednávky.
 • Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) zákona o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom a doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.
 • Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 • Reklamácia sa uplatňuje osobne na predajni , prípadne poštou na adrese:

           ARC International, s. r. o., Výpalisko 65, 940 82 Nové Zámky

 • Spoločne s tovarom odporúčame pre rýchlejšie vybavenie reklamácie doložiť doklad potvrdzujúci kúpu tovaru (faktúra), ktorý slúži ako záručný list a vyplnený reklamančý list
 • V prípade, že Kupujúci využije svoje právo a vyžaduje odstránenie poruchy Tovaru opravou a v záručnom liste je pre účely záručných opráv Tovaru určený iný subjekt ako Predajca, ktorého miesto podnikania je v rovnakom mieste ako v prípade Predávajúceho alebo v mieste pre Kupujúceho bližšom, uplatní Kupujúci právo na záručnú opravu u subjektu uvedeného v záručnom liste.
 • V prípade, že nie je možné uplatniť záručnú opravu u iného subjektu ako u predajcu, zaistí záručnú opravu predajca. Predajca v deň prijatia reklamácie vystaví kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru, v ktorom presne označí vady tovaru v súlade s ustanovením § 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa. Po vybavení reklamácie predajca informuje kupujúceho formou dohodnutou s kupujúcim.
 • Reklamácie vrátane odstránenia poruchy musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
 • V situácii, keď je Tovar potrebné zaslať Predávajúcemu alebo servisnému stredisku, koná Kupujúci tak, aby bol Tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý Tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu Tovaru. V prípade prepravy krehkého Tovaru, odporúčame označiť zásielku príslušnými symbolmi.
 • V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa.
 • Zodpovedná osoba v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v súlade s príslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie zákazníka o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu, SMS, resp. doporučeného listu.
 • Servisné stredisko po riadnom vybavení reklamácie vyzve Kupujúceho telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom dohodnutým s Kupujúcim k prevzatiu opraveného Tovaru a reklamačného protokolu, resp. bude po vzájomnej dohode tovar spolu s reklamačným protokolom doručený Kupujúcemu formou doporučenej zásielky.
 • Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia Tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornej manipulácii s Tovarom, t.j. najmä pri:

           porušení ochranných pečatí a nálepiek, ak na výrobku nejaké sú používanie Tovaru v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom uvedeným v dokumentácii k Tovaru

 • Reklamačné oddelenie: ARC International , s. r. o.

           Výpalisko 65, 940 82 Nové Zámky

           Tel. č. 035/644 800 alebo 0917 218 717

 • Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je stanovená iná záručná doba pre konkrétny tovar, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Záručná doba 24 mesiacov platí pri predaji tovaru na súkromnú potrebu [§ 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka]. Pokiaľ kupujúci, nie je spotrebiteľ v zmysle článku 1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov, odsek 3, bod 1.i., záručná doba trvá 12 mesiacov.
 • V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad na ktorom bude uvedený vymenený tovar. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru začína bežať záručná doba odo dňa prevzatia nového tovaru, avšak iba na nový tovar.
 • Všetky zasielané krmivá majú dobu minimálnej trvanlivosti viac ako 2 mesiace pred dátumom spotreby. V prípade kratšej doby trvanlivosti kontaktujeme kupujúceho telefonicky alebo e-mailom a zásielku odošleme až po jeho súhlase.
 • V prípade reklamácie nezodpovedáme za stratu dát, respektíve za škodu spôsobenú stratou dát, ktoré boli uložené v zariadení.
 • Záručná doba plynie od prevzatia tovaru.
 • Pre všetky značky sa stačí preukázať iba daňovým dokladom (faktúrou alebo pokladničným bločkom), ktorý slúži ako záručný list, avšak ak bol pri kúpe dodaný aj záručný list odporúčame ho pri uplatnení záruky predložiť.
 • Daňový doklad Vám bude odoslaný v deň dodania tovaru formou e-mailu.
 • Spolu s tovarom Vám bude doručený aj nevyplnený záručný list (ak nie je priložený, slúži ako záručný list faktúra, ktorá vám bude zaslaná na e-mail po doručení tovaru).
 • Záručný list Vám radi potvrdíme v našej predajni, a to po predložení daňového dokladu alebo jeho kópie.
 • Záručný list môžete samozrejme tiež poslať poštou - spolu s číslom svojej objednávky a okopírovanou faktúrou - na adresu:
  ARC International, s .r. o.

           Výpalisko 65

           940 82 Nové Zámky

 • Potvrdený záručný list zašleme späť na vašu adresu, ktorú ste uviedli v objednávke (ak neuvediete inú).

21. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je oprávnený dôkladne skontrolovať tovar, ako aj jeho obal, pri jeho prevzatí od prepravcu/kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. . V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je          mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca.

Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodený tovar kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru.

Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky, najneskôr v čase, ktorý je určený pri jednotlivých prepravných spoločnostiach v dokumente „Spôsoby doručenia“ a „Reklamácie“. Nároky z neskoršie zistených vád takto poškodeného tovaru je možné uplatniť, ak sa preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase prevzatia od dopravcu. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

 1. Kupujúci má právo zrušiť      objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to      prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade nedodania      tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby      predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania.      Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru.

Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 14 kalendárnych dní rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky..

 1. Body 8. až 16. týchto všeobecných      obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu      spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane      spotrebiteľa.
 2. Pokiaľ spotrebiteľ nie je      spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak      sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na      predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu      odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania,      spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho      sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom      riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim ARC International. s r. o., Výpalisko 65, 940 82 Nové Zámky IČO: 44 490 437 je Slovenská obchodná inšpekcia Staničná 9, 949 01 Nitra, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

 1. Osobné údaje a ich ochrana:

Informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na webovej stránke v sekcii https://www.arc-slovakia.sk/ochrana-osobnych-udajov/. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný predávajúcemu poskytnúť osobné údaje v správnej a pravdivej forme a je tiež povinný informovať predávajúceho o každej zmene svojich osobných údajov. Kupujúci potvrdzuje, že osobné údaje, ktoré poskytol, sú správne.

 1. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním      objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými      obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi      súhlasí.
 2. Na vzťahy neupravené týmito      všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho      zákonníka, Obchodného zákonníka (v prípade ak kupujúci nevystupuje ako      spotrebiteľ), zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a      doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo      veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v      znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č.      102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku
 3. Tieto všeobecné obchodné      podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo      na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť písomného      oznámenia zmeny všeobecných obchodných podmienok. Platne uzavretá zmluva      sa však riadi všeobecnými obchodnými podmienkami v čase, v ktorom bola      uzavretá. je splnená umiestnením na internetovej stránke www.arc-slovakia.sk

30. Objednávka tovaru
      - Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH.
      - Objednávky je možné uskutočniť prostredníctvom elektronického obchodu www.arc-slovakia.sk

      - Predávajúci odporúča kupujúcemu spotrebiteľovi prvé dve formy objednávky.

31. Všetky ceny sú zmluvné. V on-line obchode sú vždy aktuálne a platné. Cena platí pre samotný produkt a neobsahuje žiadne iné služby.

32. Cena prepravy objednávky je 4,17 € bez DPH, 5,00 € s DPH. V prípade, ak by zásielka presahovala hmotnosť stanovenú prepravnou spoločnosťou pre tento poplatok, cena prepravného sa v závislosti od hmotnosti navýši a budeme musieť účtovať vyššie prepravné. Predávajúci pred odoslaním objednávky bude informovať kupujúceho.

33. Spôsob platby:
- Platba v hotovosti pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste zamestnancovi našej spoločnosti
- Platba na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca)

Platba prostredníctvom platobnej brány 24-pay (platba kartou, cez internet banking a ďalšie platobné metódy) v zabezpečenom prostredí.
V prípade akýchkoľvek problémov s platbou, kontaktujte nás, alebo zákaznícku podporu 24-pay na trasactions@24-pay.com. Bližšie informácie o službe nájdete na www.24-pay.sk.
Schválené a regulované Národnou bankou Slovenska. Číslo oprávnenia na poskytovanie služieb: ODB-8835-5/2012. 
- Platba kartou
Vedeli ste, že platba kartou je dnes globálne, ale aj na Slovensku najpoužívanejšou metódou na nákup tovarov a služieb? Napr. ku koncu júna 2013 bolo na Slovensku v obehu až 4,71 mil. platobných kariet, z ktorých výrazná väčšina (87 %) boli debetné karty. Silné stránky tohto nástroja sú: jednoduché používanie, všeobecná popularita a v súčasnosti už aj vysoká bezpečnosť – minimalizácia možnosti jej zneužitia.

platba kartou


Okamžité platby
Metóda okamžitých platieb spája výhody bankového prevodu s možnosťami platobnej brány 24-pay Okamžitá platba bude pre Vás cenovo výhodnejšia ako platba kartou a podstatne rýchlejšia ako bežný bankový prevod. 24-pay má v jednotlivých bankových domoch založené vlastné účty – prevody sa preto vždy uskutočňujú v rámci domovskej banky, čo minimalizuje poplatky, ako aj trvanie operácii.

platba okamzita

Bankové prevody
Bankové prevody sú bezpečnou platbou realizovanou cez internetové bankovníctvo zákazníka. Tento spôsob Vám umožňuje jednoduchú autorizáciu príkazov, zrýchľuje zadávanie a znižuje riziko nesprávne zadaných platieb. Ako obchodník máte výhodu efektívnej kontroly a správy platieb, pričom v systéme 24-pay máte k dispozícii detailne informácie o uskutočnených prevodoch.

platba banka


 34.  Objednávky sa expedujú okamžite, najneskôr však do 14 pracovných dní. V prípade, ak požadovaný tovar nie je skladom, spotrebiteľ je o tom informovaný a objednávka mu je doručená do 14 pracovných dní. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na        uvedené miesto. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad o nákupe.

Záverečné ustanovenia

Prípadné spory medzi ARC International, s.r.o. a kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci - spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia alebo spor riešiť prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy. Predávajúci odporúča Kupujúcemu najskôr využiť kontakt na ARC International, s.r.o. pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.

Kontaktnou e-mailovou adresou je eshop@arc-slovakia.sk.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 23. 4. 2018 a rušia predchádzajúce znenie VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.


 

Vyhľadavanie značiek

Nahrávám strom......

Infolinka

0917 218 717
035 6444 800

Odber noviniek

Váš e-mail

Nákupný košík

0,- €

Vaša zľava

0%

ARC International - Doveryhodna firma 2020

ARC

akcia práve prebieha...

xxxxxxxxx