Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spracúvaniu osobných údajov, pričom zobral do úvahy použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov.

V našom e-shope môžu nakupovať iba osoby staršie ako 16 rokov. Pokiaľ je zákazník mladší ako 16 rokov, musí zaňho tovar objednať jeho zákonný zástupca, alebo iná osoba staršia ako 16 rokov.

Znenie platné od 25.5.2018. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, Vám poskytujeme nasledujúce informácie:

I. Prevádzkovateľ Prevádzkovateľom, ktorý určil účely spracúvania Vašich osobných údajov, je spoločnosť ARC International, s.r.o., Výpalisko 65, 940 02 Nové Zámky, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra odd. Sro, oddiel č. 2371

II. Zodpovedné osoby je konateľ spoločnosti ARC International, s.r.o. tel.č.: +421356444800, e-mail: arc@arc-slovakia.sk

III. Základné informácie o spracúvaní OÚ v IS Rozsah spracúvaných osobných údajov Rozsah osobných údajov, ktoré spracúvame, minimalizujeme tak, aby postačovali na splnenie služieb, ktoré od nás očakávate, zároveň aby sme splnili zákonné povinnosti a aby sme ochránili naše oprávnené záujmy. Spracúvame nasledovné kategórie osobných údajov: Základné údaje, ktorými sú vaše meno a priezvisko, adresa fakturácie a doručenia, prípadne IČO, ak ste podnikateľ – fyzická osoba (živnostník). Kontaktné údaje, ktoré sú telefónne číslo, e-mailová alebo kontaktná adresa. Informácie o použití našich produktov a služieb, ktoré ste si zakúpili, alebo zvažujete ich nákup. Záznamy e-mailovej komunikácie, prípadne inú komunikáciu s Vami v elektronickej, alebo písomnej podobe.

ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je obchodná komunikácia medzi predávajúcim a kupujúcim za účelom predaja tovaru na diaľku cez elektronickú komunikačnú sieť (e-shop). Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým za účelom uzatvorenia kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je dodávka tovaru. Táto činnosť zahŕňa najmä príjem a spracovanie objednávok, vystavovanie zálohových faktúr a vyúčtovacích daňových dokladov, evidenciu platieb, odosielanie tovaru na Vami určenú adresu a pod. Pre riadne splnenie všetkých zákonných povinností spracúvame osobné údaje pre potreby vedenia účtovníctva, správy registratúry, či vybavovania reklamácií a sťažností. V niektorých prípadoch je potrebné osobnú údaje spracovať aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok. Vaše osobné údaje bez Vášho výslovného súhlasu nie sú využívané na marketingové účely.

PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame na základe zákona, resp. na základe splnenia zmluvy (napríklad kúpnej zmluvy), kde ste zmluvnou stranou.

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

Vaše osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov: Poštové, kuriérske a prepravné spoločnosti Advokátske a právne kancelárie Súdy a orgány činné v trestnom konaní, exekútori ARC International, s.r.o. nebude Vaše osobné údaje odovzdávať, predávať ani sprístupňovať akýmkoľvek tretím stranám s výnimkou prípadov stanovených zákonom.

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje uchovávame počas trvania zmluvného vzťahu a následne v zmysle zákona o účtovníctve a zákona o archívoch a registratúrach. Tento súhlas sa udeľuje na dobu 16 rokov.

IV. Práva dotknutej osoby Dotknutá osoba má právo na základe žiadosti požadovať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je má: - právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o účele ich spracúvania, o kategórii dotknutých osobných údajov, o identifikácii príjemcu, ktorému boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, o predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov, - právo na opravu a zmenu, ak by osobné údaje dotknutej osoby boli nesprávne, - právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú za podmienok ustanovených zákonom, - právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov za podmienok ustanovených zákonom, - právo namietať spracúvanie jej osobných údajov za podmienok ustanovených v zákone, - právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, - právo na informácie o zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, -právo na informácie o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, - právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, - právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné, - právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, ak je spracúvanie založené na právnom základe, ktorým je súhlas dotknutej osoby, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním, - právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú. Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikovné v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči ARC International, s.r.o. si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.

Vyhľadavanie značiek

Nahrávám strom......

Infolinka

0917 218 717
035 6444 800

Odber noviniek

Váš e-mail

Nákupný košík

0,- €

Vaša zľava

0%

ARC International - Doveryhodna firma 2020

ARC

akcia práve prebieha...

xxxxxxxxx